ویلچر برقی 140 LA Med Sky

دو حالته جهت حرکت با نیروی دست و موتور

قابلیت خم شدن پشتی و بدنه برای جاگیری بهتر در خودرو

قابلیت دور زدن در جا در کمترین فضای ممکن