• طراحی شده در سبک اروپایی برای افراد قد بلند
  • پوشش پودری قرمز مایل به ارغوانی البته در ایران فقط رنگ نقره ای موجود است
  • ترمز های دستی برای ایمنی بیشتر